بازرگانی کاشی و سرامیک صایاسرام

صایاسرام گسترده ترین شبکه توزیع کاشی و سرامیک و ملزومات ساختمانی در سراسر کشور

کارخانه ها

برخی از همکاران صایاسرام

پرسپولیس
مجتمع
خیام
نوین سرام
شمس
کیمیا سرام
مهرداد سرام
لیست قیمت و شرایط همکاری

همکاران و انبوه سازان گرامی جهت دریافت لیست قیمت و شرایط همکاری شماره تماس خود را در فرم وارد نمایید.

چشم اندازهای صایاسرام

فروش پایان راه نیست، بلکه آغاز تعهد است.

مشتریان عزیز كه سرمايه هاي واقعي ما مي باشید ، بيش از پیش به فعاليت خود ادامه دهیم و برای رسیدن به اهداف عالی شرکت، بر اين باوريم كه قانونمندي و قانون مداري يك شعار نيست، ما در عمل به آن پايبنديم و رعايت آنرا موجب جلب خشنودي مشتريان مي دانيم.